دوره آموزشی طب سوجوک

سرفصلهای دوره سوجوک

اشنایی با سوجوک( sujok) میکرو سیستم های دست و پا سیستم بازتابی استاندارد سیستم بازتابی حشرات سیستم بازتابی مینی سیستم بازتابی سر حیوانات تئوری پنج عنصری شش انرژی (6Qi) قوانین حاکم بر چرخه شش انرژی انطباق غدد انطباق چاکراها نقاط انرژی پایه درمان بیماری ها بررسیهای تشخیصی کار با تجهیزات سوجوک تکنیک ماساژ در سوجوک محرکهای سطحی تکنیک دانه درمانی تکنیک مکنت تراپی تکنیک رنگ درمانی تکنیک گرما تراپی و سوزن درمانی در سوجوک با تدریس استاد عبهری

02166420614 09337755104