کارگاه آموزشی حلزون تراپی

🌷

کارگاه آموزشی

🐌

یک روزه حلزون تراپی

🐌

مباحث آموزشی: 1.معرفی حلزون 2. تاریخچه حلزون تراپی 3. آشنایی با حلزون تراپی 4.ساخت بستر مناسب 5.خوراک حلزون اسکارگو 6.آشنایی با انواع نژاد حلزون ها 7.طریقه ی درست کردن وعده غذایی با حلزون اسکارگو 8.معرفی کردن بهترین روش برای پاکسازی حلزون و جلوگیری از تلفات 9.آشنایی با اسکراپ مخصوص حلزون تراپی 10.ذکر نکات بهداشتی برای حلزون تراپ های عزیز 11.ذکر باید ها و نباید هاا در این حرفه 12. ماسک های قبل و بعد از حلزون تراپی 13.مراقبت های قبل و بعد از حلزون تراپی