دکتر گلپایگانی

پزشک و متخصص نتروپاتی از کانادا

مدرس طب سنتی ایرانی